دکتر سید علی احمدی ابهری

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۸۸۷۶۹۲۷۳

دکتر مهدی صابری

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۸۸۹۲۶۹۴۸

دکتر محمدرضا خدایی اردکانی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۶۶۵۶۴۲۲۸

دکتر غلامرضا میرسپاسی

روانپزشک از کالج سلطنتی روانپزشکان انگلستان
شماره مطب : ۶۶۰۰۳۴۷۴

دکتر محمد علی شهرکی

متخصص روانپزشک
شماره مطب :

دکتر زهرا میرسپاسی

متخصص روانپزشک
شماره مطب :

دکتر افشار امیری

متخصص روانپزشک
شماره مطب :

دکتر احمد احمدی پور

متخصص روانپزشک
شماره مطب :

دکتر امیر شعبانی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۲۲۹۱۳۸۴۰

دکتر سید علی فخرایی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۰۲۶۳۲۲۶۴۵۰۱

دکتر لاله کوهی حبیبی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۸۸۵۱۷۰۳۳

دکتر غلامحسین قائدی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۶۶۵۹۱۷۲۵

دکتر کاظم گلچین راد

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۸۸۶۰۷۸۸۵ – ۸۸۰۳۶۲۲۴

دکتر عزت الملوک سیمحائی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۸۸۷۷۹۵۰۴

دکتر سید احمد فاضلی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۴۴۲۱۲۸۳۹

دکتر بابک ثابتی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۸۸۶۰۲۶۸۹

دکتر آذرمیدخت ارم

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۴۴۲۵۷۷۴۰

دکتر مهران برومند

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۲۲۶۷۷۶۶۹

دکتر انوشه سالیانی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۸۸۶۸۴۲۲۲ – ۵۶۱۵۳۵۸۵

دکتر رضا رضایی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب: ۲۶۷۰۲۵۹۰-۲۶۷۰۲۵۹۵

دکتر سیروس جهانگیری

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب: ۶۶۰۰۳۴۷۴

دکتر زینب علی مددی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب :

دکتر زهرا مقیم پور بیژنی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب :

دکتر جواد فروتن

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب: ۶۶۹۳۷۱۹۹

دکتر جواد علاقبند راد

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان )
شماره مطب: ۲۲۲۷۳۰۰۲

دکتر مجید صادقی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب: ۲۲۳۶۸۲۶۶

دکتر غلامحسین رازی

(متخصص بیهوشی)
شماره مطب :

دکتر مهدی تهرانی دوست

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب: ۲۲۵۲۵۳۲

دکتر عباسعلی ناصحی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب: ۴۴۱۹۱۲۸۵

دکتر علیرضا عطار زاده

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۶۶۰۰۳۴۷۴

دکترهمایون امینی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان )
شماره مطب: ۸۸۰۰۱۱۵۷

دکتر رضا دانشمند

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
شماره مطب : ۶۶۰۰۱۱۲۶

دکتر سعید ممتازی

متخصص روانپزشک
شماره مطب: