۶۶۰۶۶۱۱۱ شماره تلفن بیمارستان
۶۶۰۸۱۲۹۴ شماره فکس بیمارستان
۱۱۰ مدیریت
۱۱۱ خدمات
۱۱۲ کارگزینی
۱۱۳ حسابداری
۱۱۵ اورژانس
۱۱۶ تریاژ
۱۱۷ پذیریش
۱۱۸ اطلاعات
۱۱۹ صندوق
۱۲۰ سرور
۱۲۱ آبدارخانه
۱۲۲ مدارک پزشکی
۱۲۳ مدیرعامل
۱۲۴ بهبود کیفیت
۱۲۵ تاسیسات
۱۲۶ نگهبانی
۱۲۷ انبار
۱۲۸ لندری
۱۲۹ بوفه
۱۳۰ دفترپرستاری
۱۳۱ بخش یک
۱۳۲ بخش دو
۱۳۳ بخش سه
۱۳۴ کاردرمانی
۱۳۵ اتاق پزشک کشیک
۱۳۶ اتاق روانشناسی
۱۳۷ پزشک اورژانس
۱۳۸ اتاق شوک
۱۳۳ داروخانه
۱۴۱ بهداشت محیط