تاریخچه بیمارستان

پایه بیمارستان میمنت درسال ۱۳۱۷ در خیابان البرز با همت شادروان استاد دکتر عبدالحسین میرسپاسی ریخته شد و پس از ۲ سال به محل دیگری در کوچه حسابی خیابان امیریه منتقل گردید . سپس در سال ۱۳۲۵ با حمایت مالی مرحوم عباس حسابی (معزالسلطنه ) پدر گرامی همسرشان بیمارستان  به محلی در  درخیابان سی متری- کوچه مظهری انتقال یافت و  نام “ویژه” بر آن اطلاق شد.  پس از چندی متعاقب فوت شادروان سرکار خانم میمنت میرسپاسی ( مادر استاد) به” ویژه میمنت” و سپس  از سال ۱۳۴۷ به میمنت” تغییر نام داد . از این تاریخ تا کنون  در محل فعلی بیمارستان در انتهای جنوبی بزرگراه یادگار امام به ارائه خدمات خود ادامه داده است.این بیمارستان در راستای رسالتی که از اغاز مورد نظر استاد بوده است با همکاری  پزشکان و کارکنان متعهد با این باور که” بیمار اولویت مطلق” است درارائه خدمت به هم میهنان گرامی کوشا بوده است.