جلسات درمانی

به نام خدا
گروه درمانی یکپارچه بیماران دوقطبی
این برنامه مختص بیماران دوقطبی است که در مرحله حاد بیماری نیستند و دارای ثبات درمانی می باشند.
مدت زمان: ۹۰ دقیقه ( ۱۲ جلسه ،یک جلسه در هفته)
گروه هدف: بیماران دوقطبی و خانواده های آنها
زمان و ساعت برگزاری: بیمارستان میمنت (دوشنبه ساعت ۱۸ -۱۶:۳۰)
مکان برگزاری: بخش روانشناسی بیمارستان میمنت
درمانگر: الهام آقائی (دکترای روانشناسی بالینی)
تعداد افراد: محدود ( به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی با گروه های کوچک انجام می شود)
هزینه ثبت نام: تماس با بیمارستان
نحوه ثبت نام : از طریق تماس با شماره ۶۶۰۶۶۱۱۱ و یا سایت www.Maymanathospital.com
این برنامه بصورت تمرین، ایفای نقش و تعامل مشارکتی انجام می شود.
جلسات شامل آموزش هایی در زمینه شناخت بیماری، تمرین توجه ، بهبود حافظه، عملکردهای اجرایی (مانند فعالیتهای برنامه ریزی، مدیریت زمان) مدیریت استرس و ارتباط بین فردی است.

از همه متخصصان سلامت روان ( روانپزشکان، روانشناسان و…) دعوت می شود بیماران دوقطبی خود را از این برنامه مطلع کنند.

با تشکر
الهام آقائی
دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

سلسله جلسات مهارت های زندگی )مدرس: دکتر سهیلا قمیان(
شماره
موضوع جلسه
تعداد جلسه
زمان جلسه
جمعیت هدف
تعداد جمعیت
۱
مهارت ارتباطی
۲ ۱ جلسه –
– ساعت ۱۶:۳۱ ۱۵
پنج شنبه
خانواده های بیماران
)بستری و مرخص
شده(
محدودیتی ندارد
۲
مهارت مدیریت
هیجانات
۲ ۱ جلسه –
– ساعت ۱۶:۳۱ ۱۵
پنج شنبه
خانواده های بیماران
)بستری و مرخص
شده(
محدودیتی ندارد
۳
مهارت خودآگاهی
۱ جلسه
– ساعت ۱۶:۳۱ ۱۵
پنج شنبه
خانواده های بیماران
)بستری و مرخص
شده(
محدودیتی ندارد
۴
مهارت حل مساله
۱ جلسه
– ساعت ۱۶:۳۱ ۱۵
پنج شنبه
خانواده های بیماران
)بستری و مرخص
شده(
محدودیتی ندارد
۵
مهارت تصمیم گیری
۱ جلسه
– ساعت ۱۶:۳۱ ۱۵
پنج شنبه
خانواده های بیماران
)بستری و مرخص
شده(
محدودیتی ندارد