طراحی وب سایت جدید بیمارستان میمنت در حال اتمام می باشد.