مدیر داخلی بیمارستان میمنت

آقای مهندس مهران مهرپرور نزدیک به پنج سال است که با بیمارستان میمنت همکاری می نمایند و در طی این مدت خدمات ارزنده ای انجام داده اند. ایشان با عنوان مدیر داخلی بیمارستان مسئولیت نهایی واحد های زیررا به عهده دارند:

بهداشت حرفه ای - بهداشت محیط - تغذیه - فناوری اطلاعات - انبار- تجهیزات پزشکی - تدارکات - خدمات ومدارک پزشکی