خدمات بستری

خدمات بستری:  بیمارستان میمنت دارای 60 تخت است که در سه بخش تقسیم شده اند:

بخش یک ( مخصوص بانوان ) : رئیس بخش آقای دکتر کاظم گلچین 

SAM 1295

بخش دو:  ( مخصوص مردان ) رئیس بخش آقای دکتر انوشه سالیانی 

 SAM 1250

بخش سه: این بخش برای بیمارانی که روان پریشی شدید و پرخاشگری دارند اختصاص یافته وبه دو قسمت زنانه و مردانه تقسیم شده است. بیماران این بخش در تمام مدت شبانه روز زیر نظر مستقیم کادر پرستاری آزموده و متعهد قرار دارند. در این بخش اتاق امن با رعایت استانداردهای روز برای بیمارانی که می توانند بالقوه برای خود و دیگران خطرناک باشند احداث شده است. لازم به ذکر است که تمام فضای یبمارستان جهت ایمنی بیماران با رعایت احترام به شان و مقام آنها با دوریین های مدار بسته کنترل میشود.

رئیس بخش : آقای دکتر غلامرضا میرسپاسی 

SAM 1263

 

خدمات سرپائی:

بخشهای اورزانس و درمانگاه بیمارستان میمنت بسیار فعال میباشد و زیر نظر روانپزشکان همکار بیمارستان به بیماران سرپائی و مراجعین به این بخش ها خدمات ارزنده ارائه مینماید. مشخصات پزشکان محترمی که با این بیارستان همکاری دارند جداگانه در این سامانه آورده شده است.

  1. الکتروشوک

بیمارستان میمنت مفتخر است که جناب آقای دکتر غلام حسین رازی با تخصص، تبحر و تجربه کم نظیر خود در درمان بیمارانی که از روان پریشی رنج میبرند و نیاز به الکتروشوک دارند بالغ بر چهل سال است ما همکاری می نمایند. اتاق الکتروشوک مجهـز به کلیه تجهیزات مورد نیـاز است و در جوار آن اتـاق مجهز دیگری قرار دارد که برای مراقبت از بیماران پس از درمان شک اختصاص یافته است. اینگونه بیماران پس از گذراندن چند ساعت در این واحد و یافتن هشیاری کامل به اتاقهای خود منتقل میشوند. از نظر کاربردی این واحد بعنوان "ریکاوری روم" عمل مینماید.

 

 

1

 

 

 

Recovery Room

 

2