تاریخچه بیمارستان روانپزشکی میمنت

تاریخچه مختصر بیمارستان میمنت

.بیمارستان میمنت درسال 1325 با همت شادروان استاد دکتر عبدالحسین میرسپاسی و حمایت مالی مرحوم عباس حسابی (معزالسلطنه ) پدر گرامی همسرشان ( شادروان مهین تاج حسابی) به نام "ویژه" درخیابان سی متری- کوچه مظهری تاسیس گردید.  پس از دورانی چند متعاقب فوت شادروان سرکار خانم میمنت میرسپاسی ( مادر استاد)  با تغییر نام به" ویژه میمنت" به "میمنت" از سال 1347 در محل کنونی بیمارستان در انتهای جنوبی بزرگراه یادگار امام به ارائه خدمات خود ادامه داده است.

این بیمارستان در راستای رسالتی که از اغاز مورد نظر استاد بوده است با همکاری  پزشکان و کارکنان متعهد با این باور که" بیمار اولویت مطلق" است درارائه خدمت به هم میهنان گرامی کوشا بوده است.