مدیر پرستاری بیمارستان میمنت

آقای یعقوب فریدی با سابقه بیست سال خدمت صادقانه در این بیمارستان چند ماهی است مسئولیت مدیریت پرستاری را پذیرفته اند. در این مقام ایشان مسئولیت کلیه امور پرستاری و  برنامه ریزی برای آموزش پرستاران در هنگام خدمت را عهده دار می باشند. پرستاران سوپروایزرهای امور آموزشی، بالینی، کنترل عفونت و سلامت تحت نظر ایشان خدمت می نمایند.