دفترچه تلفن

 

66066111 شماره تلفن بیمارستان
66081294 شماره فکس بیمارستان
110 مدیریت
111 خدمات
112 کارگزینی
113 حسابداری
114 آشپزخانه
115 اورژانس
116 تریاژ
117 پذیریش
118 اطلاعات
119 صندوق
120 سرور
121 آبدارخانه
122 مدارک پزشکی
123 مدیرعامل
124 بهبود کیفیت
125 تاسیسات
126 نگهبانی
127 انبار
128 لندری
129 بوفه
130 دفترپرستاری
131 بخش یک
132 بخش دو
133 بخش سه
134 کاردرمانی
135 اتاق پزشک کشیک
136 اتاق روانشناسی
137 پزشک اورژانس
138 اتاق شوک
139 داروخانه
141 بهداشت محیط