ریاست بیمارستان میمنت

dr mirsepasi newآقای دکتر غلامرضا میرسپاسی، فرزند استاد دکتر عبدالحسین میرسپاسی موسس بیمارستان، ریاست بیمارستان میمنت را عهده دار می باشند. ایشان در سال 1325 در تهران متولد و پس از دریافت دیپلم خود از دبیرستان البرز در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل و در سال 1352 دیپلم پزشکی خود را دریافت نمودند. سپس از سال 1352 تا سال 1354 به خدمت مقدس سربازی پرداختند و همان سال جهت ادامه تحصیل خود در رشته روانپزشکی به انستیتو روانپزشکی دانشگاه لندن وارد شدند و در سال 1358 به دریافت درجه تخصصی خود نائل آمدند. آقای دکتر غلامرضا میرسپاسی از سال 1358 لغایت 1382 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بودند و در آن سال به افتخار بازنشتگی نائل آمدند. ایشان در سال 1375 به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی روانپزشکان منسوب شدند و از سال 1386 لغایت 1389 به عنوان نایب رئیس و از سال 1389 لغایت 1392 به عنوان رئیس انجمن روانپزشکان فعالیت نمودند.