مدیر عامل بیمارستان میمنت

دکتر محمد حسین میرسپاسی پسر ارشد استاد دکتر عبدالحسین میرسپاسی

پس از دریافت دیپلم ازدبیرستان البرز برای ادامه تحصیل به امریکا رفت و از دانشگاه واشنگتن در سنت لویز لیسانس و سپس از دانشکده پزشکی جانزهاپکینز درجه دکترای خود را دریافت نمود. وی سپس به مدت هفات سال در دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبورگ و دانشگاه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا تخصص خود را در جراحی عمومی و قلب و عروق و ریه دریافت نمود. وی پس از فوت استاد میرسپاسی متناوبا مدیریت عامل بیمارستان میمنت را به عهده داشته و اکنون نیزدراین مقام خدمت میکند.